Điều khoản sử dụng

1. Mục đích và Sử dụng. Shen Yun Performing Arts là chủ nhân phi lợi nhuận của trang này. Quyền sử dụng chính yếu của trang này là để cung cấp tài liệu về các show trình diễn và các sinh hoạt khác của Shen Yun, những sử dụng khác miễn phép. Chúng tôi đưa ra trang này không lệ phí để liên kết dễ dàng với tài liệu về Shen Yun Performing Arts. Chúng tôi muốn tỏ rõ với những ai viếng thăm trang này về luật lệ liên quan đến sự sử dụng trang này của chúng tôi.

2. Nhãn Hiệu. Tất cả thương danh, nhãn hiệu, danh vụ, thương ngôn, và thương mẫu trong trang này đều do Shen Yun Performing Arts làm chủ. Sử dụng đúng đắn được giới hạn chỉ để liên hệ đến dịch vụ và sản phẩm của chủ hiệu và những sử dụng khác miễn phép nếu không được phép trong văn bản của chủ nhân.

3. Bản quyền của tất cả tài liệu trong trang này do Shen Yun Performing Arts làm chủ. Không tài liệu nào trong trang này được quyền sao chép, lưu trữ, sửa đổi hoặc phân phát mà không có sự cho phép trên văn bản của chúng tôi. Đơn xin giấy phép cần được gởi trực tiếp đến văn phòng chúng tôi bằng đơn liên lạc trong trang này.

4. Sử dụng trang mạng được chấp thuận.

An toàn. Người sử dụng không được phép vi phạm hoặc dụng tâm vi phạm biện pháp an toàn trên trang này, bao gồm, không qua giới hạn:

         1. dụng tâm dò xét, rà máy hoặc kiểm tra những sơ hở của một hệ thống hoặc mạng lưới hoặc xâm nhập an ninh hoặc phạm vi xác thật mà không có uỷ quyền hợp lệ;

         2. giả mạo bất cứ gói tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ một phần tiêu đề tài liệu trong bất cứ email hoặc nhóm thông tin; hoặc

         3. đánh cướp tất cả hoặc một phần của nội dung trang web hoặc liên kết đến trang web mà không cần sự cho phép bằng văn bản cụ thể của chúng tôi.

         4. Sử dụng mật khẩu giả mạo hoặc mật khẩu thuộc về một người sử dụng khác hoặc truy cập dữ liệu không dành cho người sử dụng hoặc đăng nhập vào một máy chủ hoặc tài khoản  người sử dụng đó không có quyền truy cập; 

         5. tìm cách cản trở dịch vụ cho bất kỳ người sử dụng, máy chủ lưu trữ hoặc mạng, bao gồm, không giới hạn, thông qua các phương tiện quá tải, "làm tràn ngập", "thư bom" hoặc "đập phá"; 

         6. gửi email không mong muốn, bao gồm cả chương trình khuyến mãi /hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ.

Vi phạm. Vi phạm các hệ thống hoặc an ninh mạng có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Chủ nhân sẽ điều tra tình hình có liên quan đến việc vi phạm, và sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố những người sử dụng nào đang tham gia vào các hành vi vi phạm như vậy. 

Điều luật Tổng quát. Người sử dụng không thể sử dụng trang web này để truyền tải, phân phối, lưu trữ hoặc phá hủy tài liệu (a) trong sự vi phạm bất kỳ luật áp dụng hoặc quy định, (b) trong tư cách xâm phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc vi phạm sự riêng tư hoặc công khai hoặc các quyền cá nhân khác của người khác, hoặc (c) những gì xem như  bôi nhọ, khiêu dâm, đe dọa, lạm dụng hay hận thù.

 5. Cấm sử dụng. Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc liên hệ với trang web này để gây thiệt hại, gián đoạn các trang web, nội dung của nó hoặc các biện pháp bảo mật của nó. Những email vô giá trị không thể được chuyển trực tiếp hoặc thông qua trang web này

6. Nội dung đệ trình. Nếu bạn liên lạc với trang web này để trình các ý kiến, ý tưởng của bạn hoặc bất cứ các tài liệu khác, chúng tôi có quyền tự ý duyệt tất cả các tài liệu được gửi đến từ người sử dụng, xem nó như tài liệu không bảo mật và miễn khiếu nại của bất cứ quyền sở hữu cá nhân nào.

7. Trách nhiệm. Shen Yun Performing Arts có quyền theo dõi trang web này tại mọi thời điểm.

8. Quyền xâm phạm. Chúng tôi tôn trọng bản quyền của người khác.We respect the copyrights of others. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu trên trang web này vi phạm bản quyền của một nhóm nào khác, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với đầy đủ chi tiết để chúng tôi có thể quyết định đúng đắn về việc xóa bỏ hoặc tuyệt giao.

9. Internet và Liên kết. Shen Yun Performing Arts không chịu trách nhiệm cho sự an toàn của trang web này hoặc thông tin liên lạc của bạn với trang web trên Internet. Chúng tôi không có cách nào chịu trách nhiệm cho các trang web liên kết đến trang web này, cho các trang web  trang web này liên kết đến, hoặc cho các tài liệu được đưa lên trang web này bằng bất cứ ai khác hơn là nhà tài trợ trang webXin lưu ý rằng các quy tắc trang web  chính sách bảo mật của các trang web liên kết có thể khác biệt với chúng tôi  cần được bạn duyệt khi sử dụng liên kết để truy cập các trang web khác.

10. Từ chối Bảo hành. Trang web này được cung cấp miễn phí  AS IS 'có sao coi vậy' không có bất cứ bảo hành nào. Shen Yun Performing Arts từ chối các ám chỉ bảo hành về khả năng thương mại  phù hợp cho một mục đích cụ thể nào cũng như các tiêu đề hoặc bất xâm phạm. .Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, không có sẵn,chính xác hoặc gián đoạn tại chỗ, vi rút hoặc các khuyết tật khác trong trang web hoặc nội dung của nó. Trong mọi trường hợp chúng tôi không chịu trách nhiệm nào về bất kỳ thiệt hại cho người sử dụng hoặc hệ thống máy tính của họ, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về thiệt hại có thể xảy ra như vậy  không có liên quan đến sự bất cẩn. 

11. Luật New York. Shen Yun Performing Arts được đặt tại New York. Trang web này  các quy định này phải tuân theo luật pháp của tiểu bang New York và Mỹ,bất kể vị trí của người sử dụng,  bất kỳ khiếu nại của bất kỳ hình thức bổ sung  liên quan nào phải được nộp tại các toà án tại tiểu bang NewYork.

12. Địa chỉ Web Link. Shen Yun Performing Arts không chịu trách nhiệm đối với tài liệu  địa chỉ web được liệt kê.

13. Sửa đổi. Shen Yun Performing Arts có quyền sửa đổi  cập nhật các quy định này bất cứ lúc nào, có hiệu lực kể từ ngày các sửa đổi và quy định mới được gửi đến trang web.

14. Chấp nhận. Sử dụng trang web này phải lệ thuộc vào những quy tắc này  tất cả các hạn định trên đây và các điều kiện  bạn  người sử dụng phải chấp nhận qua việc liên lạc  sử dụng trang web này nơi theo dõi tất cả các sử dụng  tất cả kết quả.

Cảnh báo:

VI PHẠM SỬ DỤNG BẤT CỨ TRANG MẠNG CỦA DIVINEPERFORMINGARTS.ORG, DIVINEARTS.ORG, HOẶC SHENYUNPERFORMINGARTS.ORG TRONG CÁC LUẬT LỆ NÀY THỂ HIỆN SỰ XÂM NHẬP VÀ/HOẶC VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA NHÀ TÀI TRỢ TRANG MẠNG VÀ CÓ THỂ MANG ĐẾN KẾT QUẢ CHỐNG LẠI BẠN BẰNG HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ.