Chính sách bảo mật

Shen Yun Performing Arts đã thông qua Hợp đồng bảo mật để thông báo cho người sử dụng trang web ShenYunPerformingArts.org của nó về cách thu thập trang weblưu trữ,  sử dụng thông tin cá nhân gửi qua trang web.


   1. Thu thập Thông tin. Một số ứng dụng trên trang Web này có thể yêu cầu người dùng ghi danh hoặc cung cấp thông tin cá nhân.Những thông tin cá nhân không được chia sẻ hoặc bán cho nhóm thứ ba. Để hiểu rõ hơn nhu cầu của người sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin nhân khẩu học. Đệ trình các thông tin đó  tùy chọn  nếu bạn chọn không đệ trình thông tin như vậybạn vẫn thành công có thể sử dụng các ứng dụng này. Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin nhân khẩu học, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin về bạn như một cá nhân với bất kỳ một nhóm nào khác. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin nhân khẩu học với các nhóm thứ ba, chúng tôi chỉ cung cấp cho họ thông tin tổng hợp duy nhất.

   2.Địa chỉ IP. Địa chỉ IP được sử dụng bởi máy tính của bạn mỗi lần bạn liên kết với Internet. Địa chỉ IP của bạn  một con số được sử dụng bởi các máy tính trong mạng để nhận diện máy tính của bạn. Địa chỉ IP sẽ tự động được thu thập bởi máy chủ web của chúng tôi như là một phần của dữ liệu nhân khẩu học  hồ sơ được gọi  "dữ liệu giao thông" như vậy dữ liệu (chẳng hạn như các trang web bạn yêu cầu) sẽ được gửi đến cho bạn. Shen Yun Performing Arts sẽ không sử dụng địa chỉ IP để xâm phạm nhận diện thông tin cá nhân của bạn.
   
   3. Hệ thống thông tin. Hệ thống thông tin chúng tôi thu thập như là một phần của "dữ liệu giao thông" bao gồm thời gian, các loại trình duyệt web được sử dụng, hệ điều hành / nền tảng,  tốc độ CPU. Thông tin này được gửi tự động bởi trình duyệt web của bạn khi bạn liên kết với một trang web. Thông tin này được sử dụng bởi Shen Yun Performing Arts trong việc xác định xu hướng nhân khẩu học trên diện rộng  có thể được sử dụng để cải thiện thiết kế trang Web của chúng tôi và lựa chọn công nghệ. Cá nhân bạn sẽ không bị nhận diện từ thông tin này. 

   4. Danh sách Gửi thư. Nếu bạn cung cấp địa chỉ e-mail của bạn, Shen Yun Performing Arts  có thể liên lạc định kỳ với bạn với những ân huệ đặc biệt, thông tin cập nhật,  các dịch vụ mới. Bất kỳ e-mail nào gửi tới bạn từ Shen Yun Performing Arts sẽ cung cấp cho bạn sự lựa chọn mong muốn được loại bỏ khỏi danh sách gửi thư e-mailỨng dụng được chọn trên trang web của chúng tôi cho phép khách truy cập để ghi danh vào danh sách nhận bản tin của chúng tôi bằng cách cung cấp tên và địa chỉ đến cho Shen Yun Performing Arts. Nếu bạn cung cấp địa chỉ gửi thư hay số điện thoại của bạn, Shen Yun Performing Arts, ngoài cung cấp cho bạn bản tin điện tử của chúng tôi, có thể cũng sử dụng thông tin này để nhắc nhở bạn nên cập nhật thông tin  các dịch vụ mới. Nếu bạn muốn được loại bỏ khỏi danh sách gửi thư, bạn có quyền làm như vậy bằng cách liên lạc trực tiếp với Shen Yun Performing Arts.    

   5. An ninh. Thông tin được thu thập bởi Shen Yun Performing Arts được lưu trữ trong các môi trường an toàn mà không có sẵn cho công chúng. Tất cả các nhân viên  các nhà thầu của chúng tôi được dành riêng để duy trì và phát huy sự riêng tư  bảo mật của bạn  nhận thức được sự riêng tư của chúng tôi  các chính sách an ninh. Thật không may, không dữ liệu nào mà truyền tải qua Internet có thể được đảm bảo 100% an toàn. Kết quả , trong khi chúng tôi cố gắng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong hệ thống của chúng tôi, Shen Yun Performing Arts không thể bảo vệ hoặc bảo đảm tính bảo mật của thông tin mà bạn chuyển cho chúng tôi,  bạn sẽ tự chịu mọi sự rủi ro.   

   6. Liên kết. Trang web của chúng tôi bao gồm liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát các hợp đồng bảo mật của các trang web đích. Một khi bạn rời khỏi máy chủ của chúng tôi (bạn có thể nhận định xem bạn đang ở đâu bằng cách kiểm soát các URL trong thanh địa chỉ trên trình duyệt của bạn), sử dụng bất kỳ thông tin bạn cung cấp được quy định bởi hợp đồng bảo mật của các nhà điều hành của trang web bạn đang truy cập. Hợp đồng đó có thể khác với chúng tôi. Nếu bạn không thể tìm thấy các hợp đồng bảo mật của bất kỳ của các trang web này thông qua một liên kết từ trang web chủ, bạn nên liên lạc với giám đốc trang web đó để biết thêm tin tức. Shen yun Performing Arts không chịu trách nhiệm về sự riêng tư hoặc nội dung của những trang web khác với shenyunperformingarts.org.

   7. Trẻ em. Chúng tôi không yêu cầu thông tin cá nhân của trẻ.
   
   8.Việc sửa đổi các hợp đồng bảo mật. Shen Yun Performing Arts có quyền thay đổi hay cập nhật Hơp đồng Bảo mật để phản ánh bất kỳ thay đổi nào. Hợp đồng bảo mật này có quyền loại bỏ và thay thế tất cả các Hợp đồng bảo mật được đăng trước đây. Hợp đồng bảo mật của chúng tôi thường xuyên duyệt xét  sửa đổi để bảo đảm rằng chúng tôi tiếp tục phục vụ cho lợi ích tốt nhất của khách hàng của chúng tôi.